Thêm Sản Phẩm
Để quản lý tồn kho, bạn cần phải nhập các lô hàng sản phẩm vào kho. Bạn cần phải định nghĩa sản phẩm bằng cách thêm mới hoặc tạo sản phẩm từ sản phẩm trên Shopee, 1688

Tự tay tạo sản phẩm

Bạn có thể tự tạo sản phẩm, với các thông tin tối thiểu như tên sản phẩm, ảnh sản phẩm
1
$ give me super-powers
Copied!
Super-powers are granted randomly so please submit an issue if you're not happy with yours.
Once you're strong enough, save the world:
hello.sh
1
# Ain't no code for that yet, sorry
2
echo 'You got to trust me on this, I saved the world'
Copied!
Copy link