Thêm Shop
Thêm tất cả các shop Lazada của bạn vào Ship Xanh để có thể
Mở phần mềm Ship Xanh ra và nhấn vào Thêm Shop, sau đó đăng nhập Lazada bằng email như ảnh dưới đây
Tiếp theo là đăng nhập vào shop Lazada của bạn, lưu ý đăng nhập bằng email
Last modified 9mo ago
Copy link